Game nổ hũ rút tiền mặt - Trò chơi đổi thưởng hay nhất năm 2024

       UBND TỈNH VĨNH PHÚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       Số: 679/QĐ-CĐKTKT Vĩnh Phúc, ngày 10 tháng 11 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Ban Khuyến học trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT - KT VĨNH PHÚC

Căn cứ Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTB&XH ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Điều lệ Trường Cao đẳng;

Căn cứ Quyết định số 8254/QĐ-BGDĐT ngày 28/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về thành lập trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc;

Căn cứ Điều lệ Hội khuyến học Việt Nam đã được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V (2016 - 2021) thông qua ngày 22/9/2016, Bộ Nội vụ phê duyệt tại Quyết định số 151/QĐ-BNV ngày 24/01/2017;

Căn cứ Quyết định số 3041/QĐ-UBND ngày 29/11/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ Khuyến học tỉnh Vĩnh Phúc;

Căn cứ Văn bản số 42/CV-HKH ngày 16/6/2020 của Hội Khuyến học tỉnh Vĩnh Phúc về việc thành lập, kiện toàn tổ chức khuyến học của đơn vị;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Khuyến học trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc gồm các ông, bà có tên sau:

            (Danh sách kèm theo).

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Khuyến học trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc theo Điều lệ Hội Khuyến học Việt Nam và các quy định hiện hành.

Điều 3.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Khuyến học, các Phó Hiệu trưởng, phòng TC - HC và các ông, bà có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhận: PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Như điều 3;

- Lưu: VT.

PHỤ TRÁCH
  (Đã ký) 
  TS. Nguyễn Văn Đạt

DANH SÁCH

Ban Khuyến học trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc

(Kèm theo Quyết định số 679/QĐ-CĐKTKT ngày 10/11/2020)

STT Họ và tên Chức vụ Trách nhiệm Ghi chú
1        Nguyễn Văn Đồng Phó Hiệu trưởng Trưởng ban  
2        Ngô Thị Cẩm Linh Trưởng khoa Kinh tế Ủy viên  
3        Tạ Phúc Lợi Trưởng phòng Đào tạo Ủy viên  
4        Bùi Văn Dương Trưởng phòng TTrKT&ĐBCL Ủy viên  
5        Nguyễn Ánh Điện Trưởng phòng CTHSSV Ủy viên  
6        Vũ Đức Hạnh Giám đốc TT TS&QHVDN Ủy viên  
7        Dương Thị Thanh Loan Trưởng khoa CNTT Ủy viên  
8        Lường Thị Pó Trưởng khoa LLCT Ủy viên  
9        Lê Hải Tài Trưởng khoa Điện - Điện tử Ủy viên  
10    Nguyễn Văn Hiền Trưởng khoa KHCB Ủy viên  
11    Phạm Thanh Vũ Trưởng khoa KTNN Ủy viên  
12    Nguyễn Văn Chung

Phó Trưởng phòng

Tổ chức - Hành chính

Ủy viên  
13    Tạ Quang Duy

Bí thư Đoàn trường,

Phó Trưởng khoa Điện - Điện tử

Ủy viên  
14    Lưu Đăng Khoa Phó Trưởng phòng KHCN&ĐN Ủy viên  
15    Đỗ Cao Cường Trưởng khoa Cơ khí Ủy viên  
16    Mai Trần Minh Chủ tịch Hội Sinh viên trường Ủy viên  

Danh sách ấn định 16 người./.

HỘI KHUYẾN HỌC game nổ hũ rút tiền mặt TRAO THƯỞNG CHO CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, HSSV ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC NĂM HỌC 2022-2023

Năm học 2022 - 2023, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám hiệu trườngCao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc; sự phối hợp chặt chẽ của các phòng, khoa, trung tâm và các tổ

...

HỘI KHUYẾN HỌC game nổ hũ rút tiền mặt TRAO THƯỞNG CHO CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, HSSV ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC NĂM HỌC 2021 - 2022

Trong năm học 2021-2022, hoạt động dạy và học nhà trường đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, phấn đấu của các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh, sinh viên, kịp thời động viên, khuyến khích và đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt trong nhà trường. Hội Khuyến

...

Cán bộ tư vấn

Mr. Hạnh 0982 790 924
Mr. Bình 0989 465 017
Mr. Giao 0374.815299
Mr. Bằng 0988 265 268
Mr. Hải 0963 892 678
Mrs. Thúy 0988 384 555
Mr. Thọ 0972 141 081
Mrs. Yến 0982 628 428
Mrs Lan 0972 579 533
Mss. Phương 0348 671 196

Lượt truy cập

1440694

      Trang web hiện có: 164 khách

Liên kết web